Raspisan konkurs za direktora Doma zdravlja

Na osnovu  člana  25. stav 1. tačka 8. Statuta Doma zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran Upravni odbor ove zdravstvene ustanove na sednici održanoj dana 11. avgusta 2017. godine doneo je odluku da se raspiše

Konkurs za imenovanje direktora Doma zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran

Za direktora Doma zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran može biti  imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledeće  posebne uslove:

- završen  medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet i položen stručni ispit i pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite na poslovima doktora medicine, doktora stomatologije ili diplomiranog farmaceuta;

- završen pravni ili ekonomski fakultet i pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite na poslovima diplomiranog pravnika ili diplomiranog ekonomiste i završena edukacija  iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

Imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji  ''Poslovi'' Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uz prijavu na konkurs dostaviti još: overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene struke), overenu fotokopiju uverenja o završenoj edukaciji iz oblasti menadžmenta u zdravstvu ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista, potvrdu o radnom stažu  u oblasti zdravstvene zaštite, uverenje da nije osuđivan i uverenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak.

Prijave sa dokazom o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se na adresu:

Dom  zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran, ulica Jovana Popovića broj 25/1, 21480 Srbobran, sa naznakom  ''za konkurs''.

Konkurs je otvoren do petka, 14. septembra 2017. godine. Nepotupune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati.