Nafta od Turije-sever do rafinerije u Novom sadu umesto kamionima naftovodom


Uskoro umesto kamionima naftovodom...

 Nosilac izrade Prostornog plana je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i, kako je resorni sekretar dr Slobodan Puzović istakao, njegova izrada veoma je važna, jer se menja način transporta nafte od Turije do Rafinerije u Novom Sadu. Drumski transport autocisternama više neće biti korišćen, već će se prenos energenta odvijati podzemnim naftovodom, što je najbezbedniji i najjeftiniji način transporta.

 

„Na taj način unapređujemo aspekt životne sredine i funkcionisanje ove privredne delatnosti u odnosu na oblast životne sredine. Ovim Prostornim planom dokazujemo da možemo da radimo brzo i efikasno, jer nije prošlo mnogo vremena od donošenja odluke na Skupštini AP Vojvodine o njegovoj izradi, pa do ove javne rasparave“, istakao je dr Puzović uz uverenje da neće mnogo proći ni do momenta njegove finalne izrade. Kako je naveo, dokument treba da bude na dobrobit lokalnih zajednica kroz koji prolazi naftovod, kao i kompanija koje se bave ovom delatnošću.


Pripremu, koordinaciju i praćenje izrade obavlja Republička agencija za prostorno planiranje - organizaciona jedinica za teritoriju AP Vojvodine u Novom Sadu, a obrađivač Prostornog plana je Zavod za urbanizam Vojvodine.

Prezentaciji ovog značajnog dokumenta prisustvovalu su predstavnici svih nadležnih institucija, NIS i predstavnici lokalnih zajednica.

Izradi Prostornog plana pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija-sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa elementima detaljne regulacije koju je donela Skupština Vojvodine 26. septembra 2013. godine. U obuhvatu Prostornog plana nalaze se delovi teritorije Grada Novog Sada i opština Temerin i Srbobran.

U pripremi i izradi Prostornog plana uspostavljena je saradnja sa stručnim institucijama i organizacijama, investitorom NIS-NTC Novi Sad, kao i sa preduzećima koji imaju nadležnost na planskom području, u okviru koje su dobijeni uslovi za izradu Prostornog plana.

Osnovni razlog za izradu Prostornog plana je utvrđivanje planskih rešenja za infrastrukturni koridor naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija-sever do Rafinerije nafte Novi Sad sa neophodnim objektima na naftovodu, utvrđivanje granica zaštitnog koridora sa režimima zaštite, utvrđivanje uslova za ukrštanje sa infrastrukturnim sistemima u neposrednom kontaktu, utvrđivanje uticaja na prirodu i životnu sredinu i mere zaštite.

Cilj Prostornog plana je da se kroz valorizaciju postojećeg stanja u obuhvatu Plana, prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, kao i analizu uslova dobijenih od nadležnih institucija u toku izrade Plana, sagledaju relevantni parametri od uticaja na definisanje konačnog koridora, pre svega sa aspekta urbanističko-planskih parametara i njihovo usaglašavanje radi postizanja kontinuiranog sistema, koji će zadovoljavati sve kriterijume za naftovod, kako u domenu tehničko-eksploatacionih karakteristika, tako i sa aspekta bezbednosti, ekologije i drugih parametara savremenih naftovoda.

Problematika zaštite životne sredine razmatrana je u okviru planskog dokumenta, ali i u okviru Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu.