Upozorenje
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Obaveštenje u vezi novina koje donosi zakon o stanovanju i održavanju zgrada

U cilju unapređenja stanja u oblasti stanovanja krajem prošle godine usvojen je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, pa su se tako stvorili preduslovi da se poboljša sistem upravljanja i održavanja u stambenim zgradama.

Upravo zbog uvođenja efikasnog sistema upravljanja, stambenoj zajednici kao organizaciji vlasnika posebnih delova, data je mogućnost da bude nosilac svih prava i obaveza u svojstvu pravnog lica, i to ne samo u poslovima koji se tiču održavanja i korišćenja zgrade, što je bilo po prethodnom zakonskom rešenju, već u punom pravnom prometu.

U tom smislu, bilo je potrebno da se drugačije uredi i registracija stambenih zajednica, kao i da podaci o stambenoj zajednici i upravniku budu javno dostupni. Zakonom je po prvi put uspostavljen jedinstven sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji, čime se zamenjuje dosadašnja različita praksa vođenja evidencije o stambenim zgradama. Registracija stambenih zajednica je predviđena kao ''jednošalterski'' sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a Rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

Podnosilac prijave za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika, odnosno registraciju i evidenciju promene ili brisanja drugih podataka o stambenoj zajednici i zgradi, može biti:

1)  lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice za podnošenje prijave u Registar, ukoliko prijavu ne podnosi izabrani upravnik stambene zajednice

2) upravnik stambene zajednice, izabran njenom odlukom

3) profesionalni upravnik, angažovan ugovorom između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja

4) profesionalni upravnik, imenovan rešenjem nadležne jedinice lokalne samouprave za poslove upravljanja u slučaju prinudne uprave.

Upravnik (ili drugo ovlašćeno lice) dužan je da u roku od 15 dana od dana održavanja prve sednice skupštine stambene zajednice podnese prijavu za upis stambene zajednice i upravnika ili da registruje pravila vlasnika u Registru stambenih zajednica. Ukoliko dođe do promene podataka koji su predmet registracije, upravnik je takođe dužan da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnese novu prijavu za promenu podataka.

Napomena: po uspostavljanju rada Registra i Jedinstvene evidencije sve stambene zajednice dužne su da izvrše registraciju stambene zajednice u roku od šest meseci od dana početka rada Registra, odnosno do 31. decembra 2017. godine.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Registru u lokalnoj samoupravi od strane upravnika ili lica ovlašćenog odlukom stambene zajednice, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti.

Potrebna dokumentacija za registraciju i evidenciju:

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Napomena: stambena zajednica bi trebalo da Zapisnik sa odlukom stambene zajednice o izboru upravnika ili odlukom o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku popuni u dva primerka, jedan se podnosi prilikom registracije, dok drugi ostaje stambenoj zajednici.

Dokumentacija za upis podataka o stambenoj zajednici:

Uz prijavu za upis podataka i dokumenata o stambenoj zajednici prilažu se:

1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika ili odlukom o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku

2) ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ako je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku

3) rešenje o imenovanju profesionalnog upravnika, ukoliko prijavu podnosi profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave

4) dokaz o uplati administrativne takse za registraciju upisa

Ukoliko je stambena zajednica donela akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u skladu sa Zakonom, uz prijavu za registraciju se prilaže ovaj akt i objavljuje se u Registru.

Ukoliko u predviđenom roku Stambene zajednice ne izvrše izbor upravnika i Registraciju stambenih zajednica, po prijavi nadležne inspekcije ili vlasnika posebnog dela stambene zajednice, jedinica lokalne samouprave će uvesti prinudnu upravu i Rešenjem postaviti  profesionalnog upravnika strambenoj zajednici.

Napomena: Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara će se za prekršaj kazniti stambena zajednica ako se nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrši upis u registar stambenih zajednica, odnosno ne registruje upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 40. stav 4. ovog zakona.

Za sve dodatne informacije u vezi registracije stambene zajednice obratite se na adresu: Trg Slobode 4, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Srbobran ili na telefon 021/730-020 (lokal 126), odnosno na oglasnoj tabli pomenutog Odeljenja i na linku http://urbanizam.srbobran.rs/objave/obavestenje gde se nalaze sva dokumenta u elektronskom formatu potrebna za Registraciju stambene zajednice.

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner